Maaminim B’nei Maaminim: The History of Faith in Am Yisroel

M

Avraham, Moshe, Yehoshua, the Torah is filled with the most famous stories of #faith in Hashem. We hope to use this page to add many stories of faith over the course of Jewish history.

The Thirteen Principles of Jewish Faith

א. אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו  מצוי ומשגיח והוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה עושה ויעשה לכל המעשים

ב. אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו, הוא אחד ויחיד, ואין יחידות כמוהו בשום פנים, והוא לבדו אלוהינו, היה הווה ויהיה

 ג. אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו, אינו גוף ואין לו דמות הגוף, ולא ישיגוהו משיגי הגוף, ואין לו שום דמיון כלל

ד. אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו, קדמון לכל הקדומים, הוא ראשון והוא אחרון

ה. אני  מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו, לו לבדו ראוי להתפלל,ואין לזולתו ראוי להתפלל

 ו. אני מאמין באמונה שלמה, שכל דברי הנביאים אמת

ז. אני מאמין באמונה שלמה, שנבואת משה רבנו ע”ה, היתה אמיתית, ושהוא היה אב לנביאים, לקודמים לפניו ולבאים אחריו

ח. אני מאמין באמונה שלמה, שכל התורה המצויה כעת בידינו, היא הנתונה למשה רבנו, ע”ה

ט. אני מאמין באמונה שלמה, שזאת התורה לא תהיה מוחלפת ולא תשתנה  בשום זמן, ולא תהא תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו

י. אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו, יודע כל מעשי בני אדם, וכל מחשבותם

יא. אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו, גומל טוב לשומרי מצוותיו, ומעניש לעוברי מצוותיו

יב. אני מאמין באמונה שלמה, בביאת המשיח, ואע”פ שיתמהמה, עם כל זאת אחכה לו בכל יום שיבוא

יג. אני מאמין באמונה שלמה, שתהיה תחיית המתים, בעת  שיעלה רצון מאת הבורא יתברך שמו, ויתעלה זכרו לעד ולנצח נצחים

הרמב”ם מונה ומבאר את י”ג העיקרים בפירושו למשנה, מסכת סנהדרין פרק י’:

Read more here.